[DOCUMENT] Republica Democratică Moldovenească – declarația de independență (24 ian 1918)

Moldoveni şi noroade înfrăţite ale Republicei Moldoveneşti!

Marea revoluţie rusească ne-a scos din întunerecul de robie, în care am trăit atâta amar de vreme, la calea slobozeniei, dreptăţii şi frăţiei! Prin jertfa şi osteneala voastră a tuturora, ţara noastră, înfăptuindu-şi dreptul dobândit de revoluţie, de a-şi hotărî singură soarta, s-a declarat Republică democratică slobodă.
Înfrăţiţi prin sângele vărsat sub steagurile revoluţiei, noi ne-am arătat dorinţa neclintită să trăim în unire cu republicile ce s-au înfiinţat pe pământul fostei împărăţii ruseşti, alcătuind toţi la un loc marea republică democratică federativă rusească.

Dar vremurile sunt schimbătoare şi împrejurările politice de azi împiedică cu desăvârşire înfăptuirea acestei uniri. Republica democratică a Ucrainei, vecina noastră de peste Nistru, s-a proclamat neatârnată şi noi astfel ne-am despărţit de Rusia şi republicile alcătuite în vechile ei hotare.
În astfel de împrejurări şi noi suntem siliţi să ne proclamăm, în unire cu voinţa norodului, republică democratică moldovenească slobodă, de sine stătătoare şi neatârnată, având ea singură dreptul de a-şi hotărî soarta în viitor.

Proclamarea neatârnării este o cerinţă politică a vremii, căci Republica Moldovenească nu mai poate aştepta de la nimeni orânduirea vieţii sale şi popoarele Republicei trebuie să înţeleagă că viitorul lor atârnă numai de la dânsele şi că acest viitor poate să fie înfăptuit numai prin aşezământul înalt de ocârmuire – Sfatul Ţării şi stăpânirea pusă de el – sfatul miniştrilor.

Republica Moldovenească neatârnată îşi pune ca scop pacea şi înţelegerea prietenească în viaţa politică şi economică cu toate ţările îndepărtate şi vecine, socotind războiul ca cel mai vrăjmaş duşman al noroadelor şi ţărilor. Deci, în politica sa din afară, Republica Moldovenească neatârnată va urmări încheierea cât mai degrabă a păcii obşteşti democratice în înţelegere cu toţi întovărăşiţii.

În politica sa lăuntrică, Republica Moldovenească neatârnată, chezăşluind drepturi depline tuturor naţiilor, va urma mai departe cu întărirea slobozeniilor câştigate prin revoluţie şi vestite prin declaraţia Sfatului Ţării de la 2 decembrie anul 1917.

Îndeosebi Sfatul Ţării şi sfatul miniştrilor Republicei Moldoveneşti se va sili să cheme cît mai degrabă adunarea poporană pe temeiul glăsuirei obşteşti, care va hotărî desăvîrşit rânduiala lăuntrică în ţară şi legăturile ei de unire cu alte ţări, dacă aceasta o va cere binele popoarelor republicei noastre.

În al doilea rând, Sfatul Ţării şi sfatul miniştrilor Republicei Moldoveneşti neatârnate au grijă să hotărască în cel mai scurt timp treaba pământului. Acesta va trece în mâinile plugarilor, fără plată, pe temeiul împărţirei drepte, după cum s-a spus în declaraţia de la 2 Decembrie.

Afară de asta, Sfatul Ţării şi stăpânirea Republicei Moldoveneşti au în vedere să lucreze în cel mai scurt timp un şir întreg de zacoane şi măsuri, care să îndestuleze nevoile de azi ale ţării, în scopul de a o scoate din bezna întunerecului, sărăciei şi foamei.

Moldoveni şi noroade infrăţite ale Republicei Moldoveneşti!

Suntem la cotitura cea mai însemnată a istoriei noastre! De la conştiinţa şi înţelepciunea voastră atârnă viitorul ţării. Prin venirea oştilor frăţeşti române pe pământul republicei noastre s-a întocmit o stare prielnică pentru munca harnică şi orânduită pe toare ogoarele vieţii. Oştile româneşti au venit să apere drumurile de fier și magaziile de pâine pentru front; dar fiinţa lor pe pământul nostru ajută la aşezarea rănduielei în ţară şi de azi înainte roada muncii fiecărui cetăţean al republicei este chezăşluită împotriva lăcomiei răufăcătorilor.

Alt scop oştile româneşti pe pământul Republicei noastre nu au. Toate zvonurile, cum că Românii au venit să ne cuprindă ţara şi să ne stăpânească, nu se potrivesc cu adevărul şi se împrăştie de duşmanii Republicei noastre. Că oştile româneşti nu ne primejduiesc neatârnarea, slobozenia şi drepturile câştigate prin revoluţie, – chezăşie ne sunt Franţa, Anglia şi America cu mărturiile lor, precum şi declaraţiile împuterniciţilor României.

Moldoveni şi noroade infrăţite ale Republicei Moldoveneşti!

Fiind încredinţaţi că zidirea vieţii noastre nu va fi atinsă de nimeni şi că nimic nu primejduieşte neatârnarea şi slobozeniile dobândite prin revoluţie, noi vă chemăm pe toţi spre unire, spre muncă paşnică şi linişte, pentru binele şi folosul tuturor noroadelor Republicei democratice Moldoveneşti, de acum şi pururea neatârnate.

Primită de Sfatul Ţării la 24 ianuarie 1918.”

(reprodus din Ștefan Ciobanu, Unirea Basarabiei. Studiu și documente cu privire la mișcarea națională din Basarabia în anii 1917-1918, București, Cartea Românească, 1929)

Citește și alte documente din istoria României.